Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

7598 ea6f 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix
4413 2c8a 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viarudaizia rudaizia
0211 98a9 420
Reposted frommoai moai viaeskapiza eskapiza
8304 43e5 420
Reposted fromindistinctive indistinctive viaeskapiza eskapiza
2886 2d4a 420
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viaeskapiza eskapiza
9597 262b 420

utracone:

edit.

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaeskapiza eskapiza
2645 f4df 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaeskapiza eskapiza
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
6805 c259 420
Reposted fromZircon Zircon viaikari ikari
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viastarryeyed starryeyed
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastarryeyed starryeyed
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viastarryeyed starryeyed
1783 e16d 420
Beksiński
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viaikari ikari
6473 8123 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari
Management of expections
Reposted fromstettiner stettiner viaikari ikari
4632 a105 420
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viaikari ikari
7814 db05 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...